Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringssoner som vert
avgiftsbelagde frå 10. aug. 2017

Området for vilkårsparkering vert endra. Grensa går vest for parkeringsplassen vest for ungdomsskulen, langs Kinnvegen aust for Flora omsorgssenter og ved kanalen.

JF. BYSTYREVEDTAK SAKSNR. 082/16

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

Fortsatt avgiftsfritak for EL og HY

Bystyret i Flora kommune, har vedtatt å innføre/fortsette avgiftsfritak for EL og HY drevet motorvogn, på kommunale/offentleg skiltete plassar også etter 01 januar 2017.

EL og HY drevet motorvogn parkerer gratis på offentlig regulerte parkeringsplasser i Florø. Urskive må brukes på plasser med tidsbegrensning for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen, jfr parkeringsforskriften §8a andre ledd og §11.

Vær oppmerksom på at det på privatrettslig regulerte plassar er grunneier sjølv som bestemmer, om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen og vær oppmerksom på at EL og HY drevet plasser på privatrettslig regulerte plassar kan være avgiftsbelagt.

Maks parkeringstid gjelder også EL/HY

EL=Helelektrisk bil – HY=Hydrogendrevet bil

På private p-plassar som er skiltet «mot avgift»  er det ikkje avgiftsfritak for EL og HY

Eks. På parkeringsplassar driftet av TimePark, EuroPark(APCOA) osv……

§2-1. Definisjoner etter Vegtrafikkloven.

1.       kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner.

2.       Motorvogn: Kjøretøy som blir drevet fram med motor.

Ny parkeringsforskrift 01.01.17

Ny parkeringsforskrift 01.01.17

Ny parkeringsforskrift 01.01.17

Omregulering av området – Endring av parkeringsvilkår og håndheving (Overskrift)

Fra 01.01.17 håndheves dette området etter den nye parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260.
Kontrollsanksjon utstedes etter den nye forskriften fra samme tidspunkt. Se innformasjonsskilt for nærmere informasjon.
Området vil bli omskiltet innen 01.01.18, jfr. overgangsbestemmelsene i forskriftens §65, 4 ledd.

Nye parkeringssoner 10. aug. 2017

Nye parkeringsregler 2017!

Nye parkeringsregler 2017!

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører:

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:
Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.
Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften
Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

Langtidsparkering: Bobil, Bil, Buss

Langtidsparkering: Bobil, Bil, Buss

Langtidsparkering: Bobil, Bil, Buss

Florø Parkering AS og Florø Bil og Havneservice har inngått samarbeidsavtale om opparbeiding av ny parkeringsplass ved Florø Bil og Havneservice sine lokaler i Stranda. Det blir ikke vanlig timeparkering. Her blir all betaling gjort med EasyPark løsningen eller hos turistinformasjonen/visit fjordkysten med bankkort.

Bobil: EasyPark takstgruppe 6436 – kr. 180,- pr døgn inkl strøm.
Gass fåes kjøpt tvers over parkeringsplassen hos Florø bil- og havneservice – Gass AGA.
Bil: EasyPark takstgruppe 6430, kr. 60,- pr døgn.