Klage

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt bilfører/eier burde være kjent med ileggelsen. 

Privat klage

Klikk her
(Link til ekstern klageside)

Offentlig klage

Klikk her
(Link til ekstern klageside)

Offentlige parkeringsgebyrer

Klikk her
(Link til ekstern klageside)

Klagen må fremsettes innen 3 uker fra ileggelsesdato. Gebyr/tilleggsavgift må betales selv om du klager. Du får pengene tilbake dersom du får medhold. Gebyret/tilleggsavgiften forhøyes med 50% hvis betalingsfristen ikke overholdes. Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klager, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. jf. Forvaltningsloven § 31. Klage som evt. ikke gis medhold kan, innen tre uker etter mottak av vedtaket, kreves forelagt tingretten. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen/borttauingen, ikke rimeligheten.
Eksempler på klager som kan godkjennes:

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede.
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges. Gjelder ikke stanseforbud)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).
 • Det var tekniske feil på automat/parkometer. (Ikke dersom det var flere automater på plassen.)
 • Nødrettslignende forhold, f.eks motorhavari, akutt sykdom. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges)
 • Ikke synlig billett
 • Rimelig frist – Veksling
 • Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil·
 • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt·
 • Utløpt billett·
 • Overskridelse av maks p-tid
 • Parkering for forflytningshemmede – ikke gratis på private plasser
Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforeskriften.) Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt opp på stedet. I tillegg plikter bilfører å føre tilsyn med kjøretøyet en gang i døgnet for å forsikre seg om at kjøretøyet forblir lovlig parkert.
Det er kostnadsfritt å klage på parkeringsgebyr. I tilfeller der du som bilfører er uenig i vedtaket om tilleggsavgift, kan saken påklages til tingretten. Du må da forskuddsbetale et rettsgebyr på kr 860,-. Gebyret returneres dersom du får medhold. Ved tap, vil du normalt bli idømt kommunens saksomkostninger på kr. 1000.- i tillegg til rettsgebyret.