905 59 416 / 907 16 161

Prøveordning: Soneparkering Hamregata

jan 5, 2018Ikke synlig

Prøveordning, gjelder kun for Hamregata.

Retningslinjer for soneparkering, Hamregata.
Retningslinjer for beboerparkering i Florø, Hamregata, vedtatt av styret i
Florø Parkering AS,  20 desember 2017.

GENERELT

1. Parkeringstillatelse tildeles etter skriftlig søknad på post@flopark.no.  I overenstemmelse med disse retningslinjer under.

2. Riktigheten av gitte opplysninger ved søknad blir kontrollert og lagret.

3. Gyldighet av de opplysningene som ble lagt til grunn ved utstedelse av parkeringstillatelsen vil bli kontrollert ved fornyelse.

4. Priser:

a. Beboere: Kr. 1.000,- inkl moms pr år, for bil nummer 1 og kr. 2.000,- inkl moms pr år, for bil nummer 2.

b. Mopeder/motorsykler: kr. 250,- pr år inkl moms.

5. Parkeringstillatelsen kan kjøpes for 1 år om gangen.

6. Refusjon: Ved oppsigelse av parkeringstillatelsen innenfor første halvår av gyldigheten på tillatelsen, vil halve beløpet bli refundert. Ved oppsigelse andre halvdel vil ingen penger bli refundert.

7. Om det oppdages at opplysninger som ligger til grunn for tildeling av parkeringstillatelsen er feil eller det oppdages misbruk vil parkeringstillatelsen bli trukket tilbake. Ved grov overtredelse, politianmeldelse.

8. Parkeringstillatelsen er kun gylidig for det kjøretøy den er betalt for. Ved overtagelse av kjøretøy er ikke tidligere eiers tillatelse tilstrekkelig.

9. Innehaver av parkeringstillatelsen er forpliktet til enhver tid å ha kjennskap til  retningslinjene for soneparkering. For øvrig har innehaver plikt til å påse at parkeringstillatelsen er gyldig til enhver tid.

10. Om innehaver flytter ut av sonen, bortfaller tillatelsens gyldighet. Ved flytting innenfor sonen må adresseendring registreres.

11. Kjøretøy med kort for forflytningshemmede kan stå uten parkeringstillatelse i alle soner. Kortet skal ligge godt synlig og kontrollerbart i bilens frontrute.

12. Avgiften for boligsoneparkering i Hamregata, fastsettes av styret i Florø Parkering AS, herunder avgiftssatsen for de ulike grupper ordningen omfatter.

BEBOERE

13. I utgangspunktet blir parkeringstillatelsene tildelt etter følgende kriterier:

a. Søker må ha folkeregistrert adresse i sonen, Hamregata. Ved søknad vil det gjøres oppslag mot folkeregisteret og motorvognregistere.

b. Det kjøretøyet det søkes parkeringstillatelse for, må være registrert i søkers navn.

c. Det tildeles inntil 2 parkeringstillatelser pr boenhet.

14. Det kan innvilges parkeringstillatelse til beboere med bil på leiekontrakt eller leasingkontrakt. Kopi av slik kontrakt fra registrert leie/leasingfirma samt kopi av bilens vognkort må vedlegges søknaden. Om søker av parkeringstillatelsen ikke er kontraktsfestet leietaker av leie/leasingbilen, kreves dokumentasjon på at søker fullt ut disponerer bilen som privat kjøreøy.

15. Det innvilges ikke parkeringstillatelse til lånte biler. Unntak kan gjøres for personer som:

a. disponerer bil når bilens eier har fast bopel i så stor avstand fra sonen at dagpendling kan utelukkes.

b. har bil som er registrert på foreldrene når det kan dokumenteres at foreldrene ikke disponerer eller bruker denne bilen.

16. Det innvilges ikke parkeringstillatelse til campingvogner/bobiler eller tilhengere.

17. Det innvilges ikke parkeringstillatelse til tyngre kjøretøy som for eksempel lastebiler som eies eller disponeres av beboere.

Kortet skal plasseres godt synlig og kontrollerbart bak kjøretøyets frontrute.

Kontakt oss

Florø Parkering AS
Adresse: Strandgata 43, 6905 Florø,
T: 907 16 161
E- post: post@flopark.no