Regler

Florø parkering har fått delegert myndighet fra politiet til å kontrollere og håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes § 17 og parkeringsforskriften og skiltforskriften.

Parkering er regulert av:

VIKTIGE TRAFIKKSKILT
Vegtrafikkloven pålegger trafikantene å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt og å rette seg etter de forbud og påbud som blir gitt med slike skilt (§ 5). Skiltforskriften fastsetter hvilke offentlige trafikkskilt vi har i Norge, og hva de enkelte skilt betyr.

Se oversikt over trafikkskilt på nettsiden til Statens vegvesen.

Parkeringsgebyr:
Gis når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, på fortau, gangfelt eller lignende.

Kontrollsanksjon:
Dersom du bryter parkeringsvilkårene på avgiftsbelagte eller reserverte områder blir du ilagt kontrollsanksjon.