905 59 416 / 907 16 161

Regler for parkering

Florø parkering har fått delegert myndighet fra politiet til å kontrollere og håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes § 17 og parkeringsforskriften og skiltforskriften.

Parkering er regulert av:

VIKTIGE TRAFIKKSKILT
Vegtrafikkloven pålegger trafikantene å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt og å rette seg etter de forbud og påbud som blir gitt med slike skilt (§ 5). Skiltforskriften fastsetter hvilke offentlige trafikkskilt vi har i Norge, og hva de enkelte skilt betyr.

Se oversikt over trafikkskilt på nettsiden til Statens vegvesen.

Gebyr:
Gis når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, på fortau, gangfelt eller lignende.
Kontrollsanksjon
Dersom du bryter parkeringsvilkårene på avgiftsbelagte eller reserverte områder blir du ilagt kontrollsanksjon.

Kontrollsanksjon:
Dersom du bryter parkeringsvilkårene på avgiftsbelagte eller reserverte områder blir du ilagt kontrollsanksjon.